جلسه یازدهم فروم اقتصاد دیجیتال؛ پیامدهای اقتصاد نوظهور دیجیتال در ایران؛ موردکاوی صنعت رمزارز

سوار بر هر یک از امواج نوظهور فاوا، بازیگران اقتصادی (کارآفرینان و توسعه دهنگان فناوری) اعم از داخلی یا خارجی در تلاشند در رقابت باهم بسرعت از این فناوری‌ها را نوآوری در تولید کالا و خدمت برسند. در نتیجه و عملا حوزه‌های جدید و متنوعی برای ایجاد ارزش افزوده برای فعالین اقتصادی  (و حتی فرهنگی) و مشتریانشان به سرعت خلق می‌شود و بازارهای جدیدی شکل می‌گیرد. در مقابل، نهادهای مختلف دولتی و حکومتی کشور نگران محدود شدن دامنه نظارت و کنترل بخش خود هستند و مایلند تا فهم فناوری جدید و توسعه سازوکار تنظیم گری آن ورود و توسعه کاربرد فناوری مربوطه متوقف شود غافل از اینکه اگر چنین چیزی مقدور بود اصولا این فناوری‌های انقلابی پدید نمی آمدند و توسط ذینفعان و رقبای سنتی در نطفه خفه می‌شدند. در نتیجه، وضع فعلی کشور در عمل عبارت است از مواجهه منفعل نهاد‌های حاکمیتی چندپاره و فرافکنی مسئولیتی آنان در برابر فناوری‌های نوظهور و داده کاو فاوا. در چنین فضایی، شناسایی بازیگران و موقعیت‌های اصلی تولید و مصرف داده در هر صنعت و ایجاد شبکه هماهنگ تجمیع و تحلیل داده‌های نهادهای حاکمیتی مرتبط با آنان شرط لازم تنظیم‌گری در اقتصاد هر بخش است. در ادامه این نشست ضمن بررسی چند نمونه از چالش‌های فناوری‌های نوظهور برای حکمرانی ملی، بطور خاص استخراج و مبادله رمزارزها در کشور موردکاوی می‌شود. بدین منظور، نحوه گردش داده در میان بازیگران فعال و بالقوه این صنعت در کشور را بررسی کرده و سپس با مرور ادبیات و تجربیات بین المللی و همچنین تجربیات داخلی و با همفکری حاضرین چهارچوب جدیدی از مشوق‌ها و تنبیه‌های احتمالی متناسب با بازیگران فوق استخراج کرده و متناظر با آنان یک بخش جدید در اقتصاد رسمی کشور شناسایی، بازآرایی و حتی بازطراحی می‌شود.

ردیف فایلهای تصوری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم