نقش فناوری‌های نوظهور در عرصه چهارم فضا (Space 4.0)

عرصه چهارم فضا با تحول در بخش فضایی، مکمل انقلاب صنعتی چهارم است که با پیشرانی فن آوری‌های دیجیتال هوش مصنوعی، شبیه سازی، ابری، اینترنت اشیا، تحلیل کلان داده و واقعیت مجازی، قسمت جدایی ناپذیر عرصه چهارم فضا هستند. در این دوره، یکپارچه سازی ظرفیت‌ها و داده‌های ماهواره ای و منابع اطلاعاتی ناشی از دیجیتالی سازی با ارتقا نوآوری، مدل‌های جدید کسب وکار و کاهش هزینه ارائه خدمات موجب توانمندسازی و رشد بازارهای عمودی می‌شود. در همین مسیر شکل‌گیری اکوسیستمی از بازیگران تجاری متعدد در زنجیره ارزش صنعت فضایی مبتنی بر روند دیجیتالی سازی پایا و سیستم‌های جدید فضایی با نام اقتصادفضا به‌عنوان پیشگام توسعه اقتصادی در آینده موردتوجه قراردارد.

بنابراین ایجاد یک بخش پایدارفضایی برای مدیریت جریان فزاینده داده تولیدی سیستم‌های فضایی و سنسورهای زمینی و نیز جذب بخش خصوصی و توسعه مدل‌های جدید کسب و کار نیازمند تعامل و مشارکت بازیگران در بخش‌های مختلف است تاضمن زمینه سازی برخورداری حداکثری از پتانسیل‌های تحول در عرصه جدید، آمادگی مواجهه مطلوب با چالش‌های آن نیز در بخش‌های مختلف فراهم گردد.

برهیمن اساس در نشستی با عنوان «نقش فناوری‌های نوظهور در عرصه چهارم فضا - افق‌های جدید در تحول دیجیتالی بخش فضایی» که با هدف نگاشت انقلاب صنعتی چهارم در عرصه فضا برگزار می‌شود، نقش فناوری‌های تحول آفرین و محوری انقلاب صنعتی چهارم در شکل گیری تحول فضایی و ابعاد و پیامدهای آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. نتایج این گردهم آیی که با حضور بازیگران صنعت فضایی کشور برگزار می‌شود می‌تواند در جهت برنامه ریزی‌های آتی تحولات بخش فضایی مورد استفاده قرارگیرد.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم
10 بخش دهم