کارگاه آموزشی شهرهای هوشمند و پارادایم‌های نوین در صنعت جابجایی

تحولات شهرنشینی در دنیای امروز موجب تغییرات گسترده‌ای در نحوه مدیریت شهری و تلاش برای کاهش چالش‌های افزایش جمعیت در کنار ارائه خدمات بهتر به شهروندان شده است. این تحولات همراه با رشد فناوری‌های ارتباطی مانند زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرفی و توسعه مدل‌های کسب و کار و مشارکت‌های چندوجهی از طرف دیگر موجب شده است که شاهد توسعه مفاهیم نوینی از هوشمندی شهری باشیم.

شهرهای هوشمند امروزه به عنوان یک مفهوم شناخته شده در بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه گسترده قرار داشته و به عنوان بهترین راهکار بهبود شهرنشینی در حال توسعه می‌باشند. این توسعه شهرهای هوشمند بر ابعاد متعددی از زندگی متمرکز است که یکی از مهم‌ترین و بزرگترین این ابعاد حمل و نقل یا جابجایی هوشمند است.

تحولات عظیم در صنعت جابجایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی،‌ متصل، خودران و…در کنار مدل‌های نوین کسب و کار که بخش مهمی از موجودیت خود را مدیون توسعه زیرساخت‌های ICT هستند موجب شده است شاهد بروز پارادایم‌های نوینی در جابجایی هوشمند باشیم.

سمینار فوق با توجه به این تحولات حوزه شهرنشینی نگاهی به شهرهای هوشمند دنیا داشته و در ادامه بخش مبسوطی از موارد مورد بررسی اختصاص به تحولات اخیر و آتی صنعت جابجایی هوشمند خواهد داشت.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم