جلسه اول سمینار پروتکل‌های ارتباطات و رمزنگاری کوانتومی

  • معرفی درختواره ارتباطات و رمز نگاری کوانتومی
  • پروتکل‌های توزیع کلید کوانتومی گسسته (DV-QKD)
  • پروتکل‌های توزیع کلید کوانتومی پیوسته (CV-QKD)
  • پروتکل‌های توزیع کلید نیمه کوانتومی (semi-QKD)
  • ارتباطات مستقیم امن کوانتومی (QSDC)
  • ارتباطات کوانتومی امن قطعی (DSQC)
  • گفتگوی کوانتومی(QD)
  • کنفرانس کوانتومی

 

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم
10 بخش دهم
11 بخش یازدهم
12 بخش دوازدهم
13 بخش سیزدهم
14 بخش چهاردهم
15 بخش پانزدهم