جلسه هشتم فروم اقتصاد دیجیتال

 • تبیین اجمالی مدل تحول دیجیتال 2020
 • تحلیل‌های کلیدی از ارزیابی بلوغ دیجیتال سازمان‌های ایرانی
 • اهمیت نگاه چابک در تحول دیجیتال
 • لزوم رویکرد تجربه گری در تحول دیجیتال
 • نقش متدولوژی در موفقیت تحول دیجیتال
 • اهمیت ارتقاء تجربه کارکنان در دیجیتالی شدن
 • رهبری دیجیتال: شرط لازم و نه کافی برای موفقیت
 • فرهنگ دیجیتال: کاری شبیه کاشت بامبو!
 • اشتباهات رایج در حکمرانی دیجیتال
 • لزوم سرمایه‌گذاری دیجیتال هوشمند
 • وضعیت زیرخط فقر مهارت و استعداد دیجیتال در سازمان‌های ایرانی
ردیف فایلهای تصویری کیفیت موبایل
1 بخش اول بخش اول
2 بخش دوم بخش دوم
3 بخش سوم بخش سوم
4 بخش چهارم بخش چهارم
5 بخش پنجم بخش پنجم