کارگاه دو روزه 5G با رویکرد اپراتوری (فروم نسل پیشرو ارتباطات 5G)