کارگاه‌های KPIs for smart sustainable cities & Overview of city infrastructure

با توجه به جایگاه و نقش مهم گروههای مطالعاتی  ITU در  تدوین  استانداردهای ارتباطی و اطلاعاتی در جهان،  کارگروه مطالعاتی SG20 با عضویت کارشناسان پژوهشگاه جهت بررسی موضوعات کاری ITU-T شکل گرفته است. با توجه به فعالیت‌های اخیر این کارگروه، کارگاه‌هایی به شرح ذیل در خصوص موضوعات کاری SG20  برگزار خواهد شد.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم