سمینار معرفی استانداردسازی مخابرات (ITU-T)

استانداردسازی یکی از عوامل ضروری ِساختار‌های جامعه اطلاعاتی است که نه تنها یکی از اجزای بنیادی در جامعه اطلاعاتی جهانی، بلکه یکی از عوامل پیشگام در انتشار اطلاعات مقرون به صرفه و قابل دسترس ونیز فناوری‌های ارتباطی (ICT)در دنیای در حال توسعه است. هدف استانداردهای بین المللی ایجاد محیطی است که در آن افراد بدون در نظر گرفتن فناوری زیربنایی بتوانند به خدمات در سراسر جهان دسترسی داشته باشند. مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات بالاترین مرجع تصمیم گیری دربخش استانداردسازی مخابرات IUT است. این مجمع مهم جهانی هر چهارسال یک بار تشکیل می‌شود و ضمن صدور مصوبات در رابطه با فعالیت‌های انجام شده قبلی با صدور قطع نامه‌ها و تهیه طرح عملیاتی چارچوب کاری هر دوره مطالعاتی، گروه‌های مطالعاتیIUT  را تعیین می‌کند.

با توجه به جایگاه و نقش مهم گروههای مطالعاتی  ITU در  تدوین  استانداردهای ارتباطی و اطلاعاتی در جهان،  تشکیل کارگروه‌هایی با عضویت کارشناسان برجسته، جهت بررسی موضوعات کاری ITU-T  ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این کارگاه مهمترین موارد در خصوص چگونگی و علت تشکیل گروههای مطالعاتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم