زیر ساخت‌های اینترنت اشیا و تکنولوژی‌های ترکیبی

در این سخنرانی اینترنت اشیا از دیدگاه ساختار شبکه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ساختار شبکه ای اینترنت اشیا ما با مفاهیم جدیدی روبرو هستیم که در حال حاضر به عنوان پایه‌های علم شبکه در دنیا شناخته شده و سرمایه گذاری بسیار زیادی بر روی آنها در حال انجام است. تکنولوژی‌های ترکیبی زیر، همراه با زیر ساخت اینترنت اشیا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

  ۱-        Cloud۲-       Fog3-     Edge4-      Block chain5-     SDN6- 5G

  در این ارایه زیر ساخت اینترنت اشیا و ترکیب آن با تکنولوژی‌های فوق  مورد توجه قرار گرفته و همچنین نتیجه نهایی ترکیب این تکنیک‌ها با زیر ساخت اینترنت اشیا در جهت پویا سازی مدل‌های پیشنهادی و نحوه پیاده سازی آنها در زیر ساخت موجود مثل شبکه موبایلی بررسی می‌شود.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم