جلسه دوم آشنایی با مفاهیم رایانش کوانتومی

  • مفاهیم رایانش کوانتومی
  • بررسی شرکت‏ها و دانشگاه‏ها
  • علم‏سنجی در حوزه رایانش کوانتومی
  • کاربردهای رایانش کوانتومی
  • بررسی روش‏های اصلی ساخت رایانه کوانتومی
ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم
9 بخش نهم