سمینار شرح فعالیت‌هاو دستاوردهای پروژه «مطالعه ابعاد فنی فناوری زنجیره بلوکی»

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم