کارگاه ICT در خدمت توانخواهان

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) به دلیل بسترها، ابزارها و قابلیت­هایی که دارد، نقش موثر و تسهیل گری برای ارائه خدمات و بهبود تعامل توانـخواهان با محیط مجازی فراهم می­نماید. در این کارگاه علاوه بر آشنایی با انواع ناتوانی­ها، نقش­ ICT در ارائه خدمات مناسب به توانخواهان از چهار منظر دسترسی آفرینی (Creating Access)­، کارآفرینی (Creating Job)، آرام­آفرینی (Creating Tranquility) و مهارت آفرینی (Creating Skill)، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و برخی از نمونه­های موفق پیاده­سازی شده در رابطه با هریک از مناظر چهارگانه در جهان و ایران در قالب فیلم­های کوتاهی نشان داده می­شوند. در ادامه، فعالیت­های مجمع جهانی مخابرات (ITU) در قالب گروه­های مطالعاتی مرتبط با موضوع توانـخواهان مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت­های در دست اجرا در کشور جهت ارائه گزارش به  ITU ارائه می­شوند.

ردیف فایلهای تصویری
1 بخش اول
2 بخش دوم
3 بخش سوم
4 بخش چهارم
5 بخش پنجم
6 بخش ششم
7 بخش هفتم
8 بخش هشتم